Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

Policy och Allmänna villkor

1. Tillämpning
Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av NL Rörteknik AB, org.nr 559326-3782 (”NL Rörteknik AB”). Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.

2. Tjänster
NL Rörteknik ABs behöriga VVS-montörer gör mycket inom VVS: rördragning, felsökningar av olika slag, rörinspektion och spolning av avlopp m.m.
NL Rörteknik AB arbetar både vid planerade arbeten dagtid samt på akuta så kallade ”jour”-arbeten dygnet runt.
Nedan är några exempel på tjänster som vi utför:
Rördragning av vatten och avlopp
Installation, service och reparation av värmesystem, elpannor och värmepumpar
Installation, service och reparation av tappvattenvärmare, varmvattenberedare m.m.
ROT-arbeten så som badrums- och köksrenoveringar
Licensierad rörsvetsning
Felsökningar av olika slag inom VVS
Rörinspektion och högtrycksspolning av avlopp
Jour dygnet runt inom VVS och avlopp
Övriga arbeten inom och runt VVS

3. Beställning och bekräftelse
NL Rörteknik ABs tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 08-22 49 19, genom att skicka ett mail till info@nlrorteknik.se eller på vår webbsida genom att fylla i ett formulär. Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. NL Rörteknik AB återkommer med kostnadsfri offert vid mån av tid. När du som kund godkänner offerten och bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS eller e-mail där du också bekräftar att du godkänner dessa villkor.

4. Tjänsternas utförande
NL Rörteknik AB förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.

5. Tilläggs- och ÄTA-arbeten
Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (ÄTA=ÄndringTilläggAvgånde) ska NL Rörteknik AB underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får NL Rörteknik AB ändå utföra tilläggsarbeten i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget
b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört
c) om det bedöms att tilläggsarbetet måste utföras av tekniska skäl

6. Material
NL Rörteknik AB ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas i första hand från Lundagrossisten och kunden debiteras enligt NL Rörteknik ABs egen prislista.

7. Debitering
NL Rörteknik AB erbjuder fasta priser vid offertförfrågan.
På alla arbeten på löpande räkning tillkommer en servicebilsavgift/bil och dag/montör.
Rörarbeten på löpande räkning debiteras per påbörjad heltimme, minimumdebitering är alltid 2 timmar. Restid debiteras, där vi utgår ifrån restiden till kontoret i Upplands Väsby.
Avloppsarbeten och rörinspektion på löpande räkning debiteras per påbörjad heltimme, minimumdebitering är alltid 2 timmar. Restid debiteras, där vi utgår ifrån restiden till kontoret i Upplands Väsby.
RörJOUR och avloppsJOUR debiteras per påbörjad heltimme, minimumdebitering är alltid 2 timmar. Restid debiteras, där vi utgår ifrån restiden till kontoret i Upplands Väsby.
På JOUR-arbeten tillkommer en Jouravgift motsvarande servicebilsavgift.
Vår målsättning är att på Jouren alltid vara på plats inom 1 timme efter beställt arbete.
Storhelgstillägg om 3000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton.

Se aktuell prislista på våran hemsida nlrorteknik.se

8. Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura, förfallodatum är 10 dagar standard. NL Rörteknik AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning på Kund i samband med bokning.
Kunden ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.
Betalning ska vara NL Rörteknik AB tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig NL Rörteknik AB rätten att debitera dröjsmålsränta enligt §6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.

9. ROT-avdrag
Om du önskar nyttja ROT-avdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för ROT-avdraget. Det är även Kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till ROT-avdrag.
Om ROT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig NL Rörteknik AB rätten att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/justering av ROT-avdrag till försäkringsbolag, eller om ROT-avdrag begärs efter utfört arbete så förbehåller sig NL Rörteknik AB rätten att debitera en administrationsavgift om 300:- för hantering och ändring.
Information om vilka arbeten som ger rätt till ROT-avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.
Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.
Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.

10. Ångerrätt enligt lag
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För akuta jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till NL Rörteknik AB inom ångerfristen.
Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.
För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.

11. Avbokningsvillkor
Akuta Jourarbeten:
Så snart ett jourarbete är registrerat hos NL Rörteknik AB ses det som påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras vår minimumdebitering på 2 timmar + jouravgift för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte om- eller avbokas.
Planerade arbeten:
Planerade arbeten kan om- och avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras, därefter debiteras vår minimumdebitering på 2 timmar + servicebil.

12. Anlitande av underleverantör
NL Rörteknik AB har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.
NL Rörteknik AB har rätt att vid exempelvis krav specialistkompetens anlita underleverantör, Kund debiteras då med 15% påslag.

13. Avtalstid
Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av NL Rörteknik AB till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.

14. Reklamera fel i tjänsten
Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av NL Rörteknik AB så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.
Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.
Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till info@nlrorteknik.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.

15. Påföljder vid fel
NL Rörteknik AB åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för NL Rörteknik AB i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om NL Rörteknik AB inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.

16. Ansvarsbegräsning
NL Rörteknik AB bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. NL Rörteknik AB bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än NL Rörteknik AB.
NL Rörteknik AB ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av NL Rörteknik AB genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

17. Behandling av personuppgifter
I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.
Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.
Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

18. Force Majeure
Om NL Rörteknik AB, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är NL Rörteknik AB befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

19. Ändringar
Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.

20. Tillämplig lag och tvist
Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.